O rozwiązaniu

Sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru i sporządzanie rachunku oraz prowadzenie monitoringu poszczególnych wskaźników jest obligatoryjnym obowiązkiem Banku Hipotecznego i ma krytyczne znaczenie dla jego działalności. Jednocześnie, sposób prowadzenia oraz zawartość rejestru i rachunku muszą spełniać szereg warunków zdefiniowanych w Ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, rozporządzeniu Ministerstwa Finansów oraz odpowiednich uchwałach i rekomendacjach KNF.

Dotychczasowe rozwiązania, w postaci prostych aplikacji bazodanowych lub w oparciu o pliki tekstowe, wymagające ręcznej weryfikacji, okazują się być nieefektywne a wyniki ich działań obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia błędów.

Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych oraz Rachunek Zabezpieczenia Listów Zastawnych autorstwa Altkom Software & Consulting dla Banków Hipotecznych zapewnia sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rachunku, dzięki czemu eliminuje dodatkowe ryzyka operacyjne dla banku i wpływa na obniżenie kosztów jego działalności.

Zgodność z ustawami

1.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 940) z późniejszymi zmianami;

2.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939) z późniejszymi zmianami;

3.

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119) z późniejszymi zmianami;

4.

Rekomendacja K dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (lipiec 2014r.);

5.

Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach;

6.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;

7.

Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach;

8.

Rekomendacja F dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne;

9.

Uchwała nr 220/0214 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014r. w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych;

10.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015r w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobu przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji

Transakcje

 • Identyfikacja transakcji
 • Zarządzanie i kolejkowanie wniosków o wpis lub wykreślenie
 • Weryfikacja poprawności i kompletności danych
 • Symulator Rachunku Zabezpieczenia Listów Zastawnych

Monitorowanie

 • Limity ustawowe i wewnętrzne
 • Predykcja limitów
 • Określenie puli wierzytelności
 • Monitorowanie jakości danych

Generowanie

 • Rachunek zabezpieczenia listów (wersja papierowa i elektroniczna)
 • Rozbudowany mechanizm raportowania
  (transakcje, papiery wartościowe, itd.)
 • Projekcja rachunku zabezpieczenia listów zastawnych

Parametryzacja

 • Dobór próby kredytów do weryfikacji
 • Zarządzanie wydrukami
 • Ustawienia biznesowe oraz zarządzanie słownikami
 • Mechanizm powiadomień

Realizacje

Problem:

W kontekście szeregu zmian prawnych, dotychczas stosowane przez bank rozwiązania, generowały dodatkowe ryzyka operacyjne oraz wymagały znacznego zaangażowania pracowników, wpływając tym samym na wzrost kosztów działaności. Dlatego też, w 2015 roku mBank Hipoteczny podjął decyzję o budowie i wdrożeniu nowego, cyfrowego rozwiązania o nazwie „Rejestr Zabezpieczenia”, którego głównym zadaniem było zapewnienie wysokiej jakości prowadzenia rejestru i sporządzania rachunku przy równoczesnym obniżeniu kosztów.

Rozwiązanie:

Altkom Software & Consulting, w ciągu niespełna 10-ciu miesięcy wybudował, wdrożył oraz zintegrował z innymi systemami banku rozwiązanie „Rejestr Zabezpieczeń”. Zastosowanie modularnej i skalowalnej architektury umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie do nowych potrzeb biznesowych.

Korzyści dla Klienta:

Wdrożenie to przyczyniło się do osiągnięcia przez Klienta następujących korzyści biznesowych:

1) Skrócenie o 20% czasu kwalifikacji ekspozycji kredytowych w ramach procesu biznesowego.

2) Uwolnienie czasu pracowników do wykonywania innych zadań.

3) Lepsza kontrola nad procesem biznesowym oraz rozpoznawaniem i usuwaniem wąskich gardeł.

4) Usprawnienie procesu refinansowania działalności Banku poprzez emisje listów zastawnych, dzięki wykorzystaniu symulatora w projekcji.

5) Automatyzacja procesu monitoringu i ostrzegania o ryzyku przekroczenia wskaźników płynności.

6) Wzrost efektywności wykrywania i eliminacji błędów danych.

7) Zwiększenie wydajności oraz zaangażowania pracowników w realizowane zadania dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu interfejsowi użytkownika.

8) Usprawnienie procesu raportowania regulacyjnego oraz zarządczego dzięki mechanizmom konfiguracji raportów przez użytkowników.

9) Zmniejszenie zaangażowania działu IT w prace związane z administracją i utrzymaniem systemu.